Vårdvetenskap

Vårdvetenskap

Vårdvetenskap är en vetenskap som handlar om människans hela livscykel - från födelse till död. Forskningen fokuserar på patienters och deras anhörigas behov och förmåga, på vård- och omgivningsmiljö samt på organisatoriska omständigheter och vårdinsatser.

Forskningsresultaten ska bidra till att förnya och förbättra vård och omsorg i Sverige och utomlands oavsett vårdgivare. Kunskap om vårdandet syftar även till att ge en djupare förståelse för dess motiv och meningssammanhang. Vårdvetenskap fokuserar på begrepp såsom människan, hälsan, den vårdande relationen och den vårdande miljön.

Presentation av forskare och projekt

Livet efter en hjärtinfarkt samt upplevelsen av socialt stöd till yngre personer och deras närstående.
Forskare: Ania Willman, Gunilla Borglin
Doktorand: Ewa Andersson

Implementering av nationella riktlinjer för personer med schizofreni - attityder och uppfattningar hos beslutsfattare och personal
Forskare: Ania Willman, Gunilla Borglin
Landstingsdoktorand: Boel Sandström

Sleep Disturbances and Nursing Interventions in Middle-Aged and Older Adults
Forskare: Ania Willman, Cecilia Fagerström
Doktorand: Amanda Hellström


Hållbart aktivt åldrande - Försöksverksamhet för de mest sjuka äldre  

Äldrelotsens betydelse för kontinuitet av vård och omsorg för äldre personer med multisjuklighet
Forskare: Göran Holst, Ania Willman, Doris Bohman
Doktorand: Markus Gustafsson

De mest sjuka äldre i Blekinge, fördjupad förståelse ur ett patientperspektiv
Forskare: Ania Willman, Göran Holst Doktorand: Agneta Lindvall

Anhörigas upplevda situation och omfattning av deras insatser i samband med   vård av äldre med sammansatta hälsoproblem
Forskare: Ania Willman, Göran Holst Doktorand: Ann-Charlotte Holmgren

Länk till forskningsmiljön Hållbart aktivt Åldrande

Länk till forskningsmiljön Hälsa & Teknik

Göran

Göran Holst - forskare inom vårdvetenskap


SNAC- Swedish National study on Ageing and Care - Blekinge

Forskare: Göran Holst, Cecilia Fagerström, Gunilla Borglin
Doktorand: Amanda Hellström

Läs mer om projektet SNAC


Exempel på samarbetspartners:

    Landstinget Blekinge
    Socialdepartementet
    Lunds Universitet

Exempel på finansiärer:

    Blekinge Forskningsråd
    SKL
    Socialdepartementet


Forskningen i Vårdvetenskap på Sektionen för hälsa vid BTH utgår huvudsakligen ifrån de båda forskningsmiljöer som utvecklats vid sektionen, det villk säga forskning inom Hållbart aktivt åldrande och Hälsa & Teknik.

Forskningsmiljöerna omfattar forskning inom sektionens fyra forskningsområden, Vårdvetenskap, Folkhälsovetenskap, Medicin och Tillämpad hälsoteknik. Majoriteten av sektionens forskning sorteras under de två forskningsmiljöerna medan vissa forskningsprojekt fortfarande enbart faller under sina forskningsområden.

Share Dela
Redigera