Interaktionsdesign

Interaktionsdesign

Interaktionsdesign handlar om att utforma interaktiva ting så att det skapas upplevelser och användbarhet. Interaktionsdesigners designar de delar som rör användarna. Hållbara lösningar vad gäller det sociala och miljö är viktigt.

Att designa för upplevelse handlar om att förstå tre delar, systemet (syfte, funktionalitet och användbarhet), användaren inre värld (motivation, förväntningar och behov), kontexten (kultur, sociala relationer och organisationer).

Att designa för upplevelsen

God interaktionsdesign kräver förståelse för hur mixen av människorna, aktiviteterna, kontexten och tekniken samspelar. Ofta tänker vi på gränssnittet, funktionalitet eller ett programs beteende när vi pratar om interaktionsdesign. Att anlägga ett ensidigt tekniskt perspektiv här ger en alltför snäv bild av utmaningarna inom interaktionsdesign. Interaktionsdesign handlar lika mycket och oftast mer om att förstå människan.

Meningsskapandet avgör om upplevelsen och designen är god. Människors meningsskapande sker utifrån egna livserfarenheter, underhand och i farten , ofta tillsammans med andra, och dessutom i unika kontexter och situationer. Vad bra upplevelse och användning är skiljer sig därför från gång till annan beroende på vem som gör vad, när, var, hur, och varför. Idag vet vi att den sammantagna förståelsen av detta varken kan fångas eller återges på ett tillräckligt bra vis i traditionella projektutvecklingsdokument som en  kravlista eller kravbeskrivning.

Forskarintervju interaktionsdesign

Kari Rönkkö - forskare inom Interaktionsdesign

På grund av komplexiteten är det ofta endast är i skarp användning som facit finns, varvid en interaktionsdesigner ofta bara har en chans att få designen rätt. Angreppssätt för att närma sig skarp användning är agile manifesto, användbarhets och användareupplevelse undersökningar, utgå från prototyper, samt att låta  programvara växa fram i samspel med användare och andra intressenter i sina respektive kontexter. Spetsforskning idag tar fram nya medier, perspektiv och angreppsätt för att lösa dessa utmaningar.

Exempel på projekt inom interaktionsdesign

Share Dela
Redigera