Hållbarhet

Strategisk hållbar utveckling

Forskargruppen hållbarhetsdriven innovation vid Institutionen för strategisk hållbar utveckling utvecklar beslutsstödsmetodik för företag, kommuner och andra organisationer som vill arbeta strategiskt med hållbar utveckling, det vill säga bidra till hela samhällets omställning till hållbarhet på ett sätt som stärker den egna organisationen.

Vår forskning och de utbildningar som stöds av vår forskning attraherar partners och studenter från hela världen. (Läs mer om utbildningar inom hållbar utveckling).

Arbetet inbegriper dels vidareutveckling av en strukturerande och sammanhållande grundmetodik för strategisk hållbar utveckling (Framework for Strategic Sustainable Development; FSSD) och dels utveckling av mer specifik FSSD-baserad beslutsstödmetodik för tillämpning inom olika områden.

FSSD innehåller som nyckelkomponenter en principiell definition av socio-ekologisk hållbarhet samt strategiska riktlinjer för hur företag och andra organisationer kan bidra till hållbar utveckling av samhället på ett för organisationen ekonomiskt fördelaktigt sätt. I vår vidareutveckling av FSSD fokuserar vi för närvarande främst på en förbättrad definition av social hållbarhet.

I vår utveckling av mer specifik FSSD-baserad beslutsstödmetodik, som utgör den största delen av vår forskning, fokuserar vi främst på området Hållbar produkt- och tjänsteinnovation, bland annat genom att vara en av nyckelaktörerna inom BTH:s Center for Sustainable Product-Service System Innovation (SPIRIT). Härigenom har vi ett mycket nära samarbete med forskargruppen Product Development Research Lab vid BTH och i ökande grad även med andra forskare vid BTH och vid andra universitet. Vi ser det som speciellt viktigt att få in ett strategiskt hållbarhetstänkande i innovationsprocessens tidiga faser, där de största möjligheterna finns att påverka produkters och tjänsters inverkan på ekologiska och sociala system under hela livscykeln. Det är viktigt att redan i dessa tidiga faser kunna modellera, simulera och ta i beaktan tekniska, affärsmässiga och socioekologiska implikationer av många olika lösningsalternativ så att de bästa alternativen utifrån ett strategiskt hållbarhetsperspektiv kan identifieras och utvecklas vidare i senare faser av innovationsprocessen. (Läs mer om SPIRIT).

Vi interagerar också i ökande grad med andra områden såsom energissystem, transportsystem och regional utveckling. BTH är en koordinerande partner i The Alliance for Strategic Sustainable Development, inom vilken forskargrupper vid flera andra universitet runt om i världen, med stöd från BTH, integrerar FSSD med sina respektive specialområden. (Läs mer Alliance for Strategic Sustainable Development).

Vi har en vid syn på begreppet innovation. Det innefattar inte enbart teknikinnovation utan även innovation på högre systemnivåer till exempel förnyelse av hur företag, kommuner och andra aktörer organiserar sin samverkan i värdekedjor och förnyelse av ledarskap. Generellt vill vi med den metodik vi utvecklar ge stöd åt ett breddat perspektiv - från det traditionella där enskilda organisationer reagerar på kända miljöproblem till att de agerar i samverkan, proaktivt och strategiskt på det återstående gapet till ett hållbart samhälle.

Leif Johansson

Leif Johansson, ordförande för Ericsson, tidigare koncernchef för Volvo.

Karl-Henrik

Karl-Henrik Robèrt, Professor BTH

Exempel på finansiärer: Energimyndigheten, FUTURA, KK-stiftelsen, MISTRA, Svensk Fjärrvärme, VINNOVA samt partners till projekten såsom företag, kommuner, länsstyrelser, regionförbund med flera. Vi har totalt ett 70-tal projektpartners inkluderande flera världsledande företag och de flesta kommunerna i sydöstra Sverige.   

Exempel på akademiska partners: Arizona State University, Brunel University, Carnegie Mellon University, Danmarks tekniska universitet, Federal University of Amazonas, Göteborgs universitet, Handelshögskolan, KTH, Linköpings universitet och Stockholms universitet.

Vår forskning har uppmärksammats med många excellenta omdömen och utmärkelser från både den vetenskapliga sfären och från näringsliv och samhälle. Forskare i vår grupp har till exempel uppmärksammats med Näringslivets Utmärkelse för Hållbart Ledarskap, The Blue Planet Prize (Hållbarhetsområdets Nobelpris), The Global Social Responsibility Laureate Medal och finalistnomineringar till The Globe Sustainability Research Award. (Läs mer). Ett exempel på omdöme från en ledande näringslivsrepresentant är följande:

Citat

BTH bedriver världsledande forskning och utbildning inom strategisk hållbar utveckling och hållbar produktinnovation. Arbetet är av stort värde för näringsliv och samhälle. Den kunskap och metodik som utvecklas och förmedlas ger god vägledning för investerings- och produktutvecklingsbeslut."

Leif Johansson, ordförande Ericsson, tidigare koncernchef Volvo.

Kontakta gruppledare Göran Broman för mer information.

Exempel på projekt inom hållbar utveckling

Share Dela
Redigera