Fysisk planering forskning

Fysisk planering

Vid institutionen för fysisk planering bedrivs forskning  inom två huvudområden: planering för hållbar stadsutveckling och styrning av miljö- och markanvändning. Med planering för hållbar stadsutveckling avses planering, utformning och förvaltning av det urbana rummet och en inriktning mot interaktionen mellan människa, samhälle och planering.

Inom forskningsfältet styrning av miljö och markanvändning utvecklas verktyg för miljöbedömning i strategiskt beslutsfattande. Förståelsen och  utveckling av verktyg baseras på empirisk forskning. Forskningens fokus vid institutionen för fysisk planering riktas både mot normativ och kognitiv kunskap.

Exempel på samarbetspartners:
Malmö Högskola (urbana studier), Alnarp (landskapsplanering), Chalmers (stadsbyggnad), KTH-Arkitekturskolan (Arkiteksturhistoria och stadsbyggnad.

Forskningsråd:
Formas, Vetenskapsrådet, Riksbankens jubileumsfond, Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet och Boverket.

Fysplansforskare

Abdellah Abarkan - forskare inom fysisk planering

 

Exempel på projekt inom fysisk planering

Share Dela
Redigera