BTH:s kvalitetsarbeteKvalitetlogga

Blekinge Tekniska Högskolas kvalitetsarbete syftar till att skapa bästa förutsättningar för god utbildning, framgångsrik forskning och samverkan. Det är ett arbete av strategisk betydelse för våra utbildningar, som alltid ska sätta studentens och forskarstuderandens intressen i centrum:

"Utgångspunkten för högskolans utveckling och genomförande av utbildningsprogram och kurser ska vara att studenter och forskarstuderande når goda resultat i förhållande till de examensmål som gäller för respektive utbildning. De studenter och forskarstuderande som examineras från högskolan ska besitta kunskap inom det specifika området samt ha utvecklat förmågor såsom kritiskt och analytiskt tänkande, självständighet, kommunikation och problemlösning för att kunna möta kraven på en föränderlig arbetsmarknad. För att säkerställa att detta uppnås är det viktigt att studenters och forskarstuderandes synpunkter tillvaratas i kvalitetsarbetet". Ur BTH:s Policy för kvalitetsarbetet (fastställd av BTH:s styrelse 2015-12-11).

Att våra studenter är nöjda med sin utbildning är en kärnfråga för högskolans kvalitetsarbete och utfallen av kursvärderingar diskuteras därför i programråden. En prioriterad åtgärd för 2015 är framtagning och genomförande av programvärdering av BTH:s utbildningsprogram. Andra prioriterade åtgärder, som syftar till att utveckla och säkra kvaliteten på utbildningarna, finns formulerade i högskolans Program och handlingsplan för kvalitetsarbete (fastställd av BTH:s rektor, 2016-02-10).

Vid BTH har policy, program och handlingsplan för kvalitetsarbetet utvecklats i enlighet med de internationellt överenskomna riktlinjerna formulerade av ENQA (European Association for Quality Assurance in Higher Education). Riktlinjerna utgör referensramen för högskolans arbete med att kvalitetssäkra, följa upp och kvalitetsutveckla högskolans utbildningsverksamhet. Högskolans kvalitetssystem ska garantera att högskolan uppfyller de nationella kvalitetskraven samt högskolans interna kvalitetsmål.

Att kvalitetsutveckla en verksamhet innebär att man arbetar för att ständigt förbättra den på alla nivåer i organisationen. I vårt kvalitetsarbete ingår därför alla aktiviteter som tillsammans syftar till att höja verksamhetens kvalitet och konkurrenskraft nationellt och internationellt: utveckling, förbättring och uppföljning samt att lära av goda förebilder. På denna webbsida presenteras aktuella dokument, projekt, seminarier och andra aktiviteter som direkt anknyter till kvalitetsarbetet vid Blekinge Tekniska Högskola och syftar till att ytterligare höja kvaliteten på BTH:s utbildningar. 

För mer information kontakta Vicky Johnson Gatzouras, vicky.johnson.gatzouras@bth.se.

Redigera

Aktuellt

BTH:s kvalitetsarbete 2014. Uppföljningsrapport.

 

 HSV:s system för kvalitetsutvärdering 2011-2014. Reviderad 19 juni 2012. Läs rapporten

 

 Generell vägledning för självvärdering i HSV:s system för kvalitetsutvärdering.       (Rapport 2011:4 R)

 

 .Fokus på kunskap - kvalitet i den högre utbildningen (prop. 2009/10:139).

 

 

Share Dela