Välkommen till Etikkommittén Sydost! 

Om du är:

- student på kandidat-, magister-, eller masternivå
- kliniker med FoU-projekt 
- handledare för uppsatser eller projekt 
- doktorand eller forskare
och har frågor om de etiska aspekterna på t.ex. 
- ämnesval i förhållande till kompetens och andra resurser
- relation och information till forskningspersoner
- insamling, bearbetning, publicering och arkivering av data

kan du få en rådgivande etisk granskning av ditt projekt av
Etikkommittén Sydost.


För att behandla Din ansökan behöver vi ett underlag med projektets titel, namn på sökande/handledare och plats för projektets genomförande. Vi behöver också veta projektets bakgrund, syfte och eventuella frågeställningar, hur data ska insamlas och hanteras, urvalsmotivering och förfarande. Det är också viktigt att vi få en redogörelse för de etiska problem som Du själv kan se föreligga i projektet, samt veta Din relation till undersökningspersonerna.

Använd vår blankett för egengranskning av Ditt arbete tillsammans med ansökningsblanketten för att vi ska kunna ta ställning till ditt arbete!
För mer information se Ansökningar och blanketter.

Välkommen med Din ansökan!

Vid frågor, kontakta:

Tobias Ericson
tel: 0455-38 54 84
mail: tobias.ericson@bth.se

Redigera
Share Dela