Systemförvaltning


Blekinge tekniska högskola är för sin verksamhet beroende av ett flertal IT-baserade informationssystem. Vi använder en systemförvaltningsmodell för att säkerställa tillgången till informationen, skapa samsyn kring styrande principer för förvaltning, tydliggöra ansvar och roller, samt kopplingar mellan ställda krav, förväntad kvalité och kostnad.

I systemförvaltning ingår samtliga aktiviteter som görs för att administrera och hantera ett IT-system så att det under dess hela livstid effektivt bidrar till att uppfylla verksamhetens mål. Systemförvaltningen av ska dessutom stå i samklang med högskolans strategier och andra relevanta regel-, policy- och måldokument.

Ägare av systemförvaltningsmodellen vid Blekinge tekniska högskola är högskoledirektör.

Förvaltningsobjekt

Ansvarsområden avgränsas av förvaltningsobjekt. Förvaltningsobjektet är svaret på frågan vad förvaltas och innehåller alltid verksamhetskomponenter (verksamhetsprocesser, arbetsflöden, riktlinjer mm) och IT-komponenter (t ex IT-system och applikationer).

Klicka på respektive förvaltningsobjekt för att se dess innehåll.

  Forskning Klammer     Lärandestöd 
Kärnverksamhet Utbildning
  Biblioteket
  Studieadministration Klammer Administrativa funktioner
  FO_personal FO_ekonomi
Stödverksamhet FO_registratur FO_lokaler
  FO_komm_o_info
  FO_arbetsplats
  FO_tekn_plattform

 

Roller och ansvar

För varje förvaltningsobjekt finns en egen förvaltningsorganisation med tydlig roll- och ansvarsfördelning. Systemförvaltningsmodellen gör en avgränsning mellan verksamhetsnära och IT-nära förvaltning, där den IT-nära förvaltningen har som huvudsyfte att tillgängliggöra och underhålla IT-komponenter, och den verksamhetsnära förvaltningen ansvarar för att objektet uppfyller verksamhetens behov av stöd. 

Inom förvaltningsmodellen beskrivs följande fyra roller:

 

  VERKSAMHETSNÄRA IT-NÄRA
Besluts-/Budgetnivå Objektägare Objektägare IT
Operativ nivå Systemförvaltare Driftansvarig

 

Objektägare
Objektägare ansvarar för att objektet uppfyller organisationens behov av stöd. Objektägaren sätter även de ekonomiska ramarna för objektet och tar beslut om nyutveckling, vidareutveckling och avveckling.

Objektägaren är oftast samma person som ansvarar för de verksamhetsprocesser och arbetsflöden som objektet stöder.

Systemförvaltare
Systemförvaltaren har en verkställande roll. Han/hon utses av objektägaren och ansvarar för löpande förvaltning av IT-stödet inom objektet. Systemförvaltaren dokumenterar, sprider och förklarar IT-stödets funktioner och nytta i verksamheten, inhämtar förslag till förändring och utveckling och utarbetar förslag till förvaltningsplan tillsammans med driftansvarig.

Systemförvaltaren godkänner även IT-leveranser innan de driftsätts och ansvarar för att systemdokumentation tas fram och uppdateras. Ett förvaltningsobjekt har ofta flera utsedda systemförvaltare.

Objektägare IT
Objektägare IT har det övergripande ansvaret för att förvaltningsobjektets tekniska delar är tillgängliga och fungerar. Detta kan han/hon göra antingen via en intern driftsorganisation eller via avtal med extern leverantör.

Objektägare IT ansvarar för att överenskomna servicenivåavtal uppfylls, att ingående IT-kompontenter i förvaltningsobjektet fungerar med samverkande system och att IT-säkerheten ligger på erforderlig nivå.

Driftansvarig
Driftansvarig innehar den tekniska kompetensen för ett ett flera ingående IT-system/-komponenter. Han/hon ansvarar för att IT-systemen/-komponenterna är tillgängliga och upprätthåller den löpande driften enligt överenskommen nivå. Driftansvarig ansvarar även för att verkställa förvaltningsplanens IT-relaterade mål tillsammans med systemförvaltare.

Share Dela
Redigera